Kimya Gandhi

 • アクセント (部分)
 • アクセント (フル)
 • ユーロ
VesperLibre-Bold.ttf
 • アクセント (部分)
 • アクセント (フル)
 • ユーロ
VesperLibre-Regular.ttf
 • アクセント (部分)
 • アクセント (フル)
 • ユーロ
VesperLibre-Medium.ttf
 • アクセント (部分)
 • アクセント (フル)
 • ユーロ
VesperLibre-Heavy.ttf