Solaiman Karim

Rupali_01-02-2007.ttf
  • アクセント (部分)
  • アクセント (フル)
SolaimanLipi_22-02-2012.ttf
ダウンロード @font-face
  • アクセント (部分)
  • アクセント (フル)
SolaimanLipi_Bold_10-03-12.ttf
ダウンロード @font-face